Sociodemografická charakteristika lázeňského hosta

V září letošního roku realizoval Institut lázeňství a balneologie ve spolupráci s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání dvě dotazníková šetření, ve kterých se zaměřil jednak na stávající lázeňské hosty a dále na potenciální klienty lázní. Za potenciálního klienta byla pro účely těchto průzkumů považována osoba, jež za posledních 10 let neabsolvovala žádný lázeňský pobyt.

Sběr dat probíhal metodou CAWI, tedy sběrem prostřednictvím online panelu. Respondenti byli vybráni na základě kvótních požadavků, které vyplynuly z předchozího průzkumu provedeného Institutem lázeňství a balneologie v loňském roce. Výsledná velikost výběrových souborů činí 1 000 osob v případě stávajícího lázeňského hosta a 2 056 osob u potenciálního klienta. 

Celkem jsme sledovali 7 sociodemografických ukazatelů, konkrétně se jednalo o pohlaví, věk, nejvyšší dosažené vzdělání, příjem domácnosti, velikost domácnosti, velikost a krajská příslušnost bydliště. V následujícím vizuálu si můžete prohlédnout výsledky sociodemografické analýzy respondentů, a to i v členění podle druhu lázeňského klienta.

Kontakty:
Ing. Ondřej Hruška, RIS 3 developer pro lázeňství a balneologii | ondrej.hruska@karp-kv.cz
Ing. Věra Marková, analytik v oblasti lázeňství a balneologie | vera.markova@karp-kv.cz