Vlastnická struktura lázeňských zařízení

Zatímco v podzimních měsících loňského roku jsme se věnovali zejména tuzemské lázeňské klientele, nyní bychom pozornost rádi obrátili také na stranu nabídky, kterou v rámci našeho zkoumání představují jednotlivá lázeňská zařízení prozatím na území Karlovarského kraje. S ohledem na aktuální dění ve světě, jež bezprostředně ovlivňuje i lázeňství Karlovarského kraje, jsme se rozhodli začít tuto sérii článkem o vlastnické struktuře lázeňských domů.

Nejprve bylo potřeba vytvořit seznam lázeňských zařízení nacházejících se na území Karlovarského kraje. K tomu nám posloužil Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb, ze kterého jsme užitím několika vhodných filtrů získali adresy možných lázeňských provozů. Tyto adresy jsme následně ověřovali jednak pomocí mapových portálů Mapy.cz a Mapy Google a následně prostřednictvím webových stránek samotných lázeňských zařízení. Poté jsme náhledem do ikatastru současně se zapojením již dříve zmíněných mapových portálů identifikovali budovy, které sice nejsou evidovány v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb, nicméně jsou součástí jednotlivých lázeňských sanatorií. Tímto způsobem jsme dospěli ke konečnému výčtu objektů, které tvoří lázeňské provozy.

Celkem jsme dohledali 295 budov, přičemž cca 61 % je registrováno v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb. Zdaleka nejvíce těchto budov (41 %) se nachází v Karlových Varech, následují Františkovy Lázně s přibližně 28,5 % a s necelými 22 % jsou třetí Mariánské Lázně. Co se týče počtu samotných lázeňských zařízení, celkově se jich na území Karlovarského kraje vyskytuje 168, z toho pouhých 5 je dlouhodobě mimo provoz. 

Nejvíce jich lze opět nalézt v Karlových Varech (38 %), tentokráte však následují Mariánské Lázně s bezmála 27 % a třetí jsou Františkovy Lázně s 22,5 %. Z výsledků je patrné, že ve Františkových Lázních tvoří lázeňská zařízení zpravidla komplexy několika budov, kdežto v Mariánských Lázních se jedná spíše o provozy, které se sestávají z menšího počtu objektů.

Pokračovat budeme představením struktury přímých vlastníků tzn. těch, kteří jsou uvedeni v katastru nemovitostí. Zde se podíváme na vlastnictví z hlediska právní subjektivity, resp. právní formy majitelů. Celkem jsme identifikovali 124 vlastníků, z nichž kolem dvou třetin má sídlo nebo bydliště v Karlovarském kraji. 

Výsledky, které můžete sledovat v grafu níže, reflektují vlastnické podíly dané právní formy na jednotlivých lázeňských budovách. Je tedy zřejmé, že téměř 80 % těchto staveb vlastní akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným. Necelých 15 % drží ve svém vlastnictví fyzické osoby. Mezi veřejnoprávní korporace, jejichž souhrnný podíl činí cca 6 %, patří v tomto případě stát či obec. Kategorie ostatní s 0,3 % je zastoupena jednou evidovanou církevní právnickou osobou.

Nyní se již zaměříme na skutečné majitele, tj. fyzické osoby, které jsou buď zaneseny v katastru nemovitostí jako vlastníci, nebo které přímo či nepřímo uplatňují vliv v relevantních obchodních korporacích a zároveň jsou příjemci části majetkového prospěchu tvořeného při činnosti těchto společností. V úvodu je třeba poznamenat, že údaje o nich jsme čerpali především z obchodního rejstříku, evidence skutečných majitelů a registru živnostenského podnikání.

Vzhledem k omezené dostupnosti informací o fyzických osobách, které nemají majetkovou účast v některé ze zkoumaných obchodních společností, nebylo možné u 9 zjistit státní příslušnost. Z důvodu informační nouze jsme byli nuceni omezit se u 8 korporací jen na majitele s rozhodujícím vlivem a u 6 společností se sídlem na Kypru (3), Britských Panenských ostrovech (1), Švýcarsku (1) a Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (1) jsme koncového vlastníka ani nevypátrali. 

Následující graf zobrazuje podíly skutečných majitelů podle národnosti v jednotlivých lázeňských místech Karlovarského kraje. Velikost podílu bere v potaz jak podíl na nemovitosti samotné, tak příp. obchodní podíly. Do vizualizace nebyly zahrnuty 3 veřejnoprávní korporace, 1 církevní právnická osoba a drobní akcionáři 6 obchodních společností.

Z výsledků vyplývá, že v Karlovarském kraji vlastní 57 % lázeňských zařízení občané České republiky, 16 % občané Ruské federace, 8 % občané Spojených arabských emirátů a 6 % občané Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Ostatní národnosti nepřekračují hranici 5 %. Více tento graf komentovat nebudeme a raději Vám poskytneme prostor pro Váš vlastní závěr.

Děkujeme Vám za přečtení tohoto článku. V následujícím týdnu plánujeme v sérii „Lázeňská zařízení Karlovarského kraje v číslech“ pokračovat a budeme velmi potěšeni, když nám zachováte svoji přízeň. 

Zpracovala Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o.
Kontakt: Ing. Ondřej Hruška, ondrej.hruska@karp-kv.cz.