Smlouvy se zdravotními pojišťovnami

Předposlední článek zasvětíme problematice smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami. Podle údajů uveřejňovaných Ústavem pro zdravotnické informace a statistiky ČR tvořili klienti na náklady veřejného zdravotního pojištění v roce 2020 přibližně 20 % všech hostů, kteří navštívili lázeňská zařízení v Karlovarském kraji. O rok dříve, kdy ještě nebylo lázeňství zasaženo pandemií Covid-19, činil podíl těchto osob cca 12 %.

V úvodu se podíváme na to, kolik provozovatelů lázeňských zařízení vlastně má k lednu letošního roku uzavřenou smlouvu alespoň s jednou zdravotní pojišťovnou. Pro úplnost uvádíme, že zdravotních pojišťoven působí v České republice dohromady 7 a jejich hlavní povinností je zajistit svým pojištěncům poskytování hrazených služeb. Tuto povinnost plní prostřednictvím poskytovatelů, se kterými uzavírají smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb.

Z grafu je na první pohled zřejmé, že smlouvou s alespoň jednou zdravotní pojišťovnou disponuje v Karlovarském kraji jen úzký okruh provozovatelů. Konkrétně se jedná o 16 subjektů z celkových 91. Dále ukážeme, s kolika pojišťovnami má kolik provozovatelů uzavřené smlouvy.

Za povšimnutí jistě stojí skutečnost, že přesně 50 % těch, kteří mají smlouvu alespoň s jednou zdravotní pojišťovnou, ji uzavřelo rovnou se všemi pojišťovnami. Poslední perspektiva, z jaké na smluvní vztahy nahlédneme, budou počty uzavřených smluv u jednotlivých zdravotních pojišťoven.

Nejvíce uzavřených smluv, celkem 15, evidujeme u dvou zdravotních pojišťoven, a to Vojenské zdravotní pojišťovny ČR a Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR. Na opačném konci žebříčku se s 9 smluvními vztahy nachází Zaměstnanecká pojišťovna Škoda.

Nyní se budeme věnovat otázce úhrad pojišťoven poskytovatelům zdravotní péče. Za účelem určitého zjednodušení sběru dat jsme se při zachování adekvátní výpovědní hodnoty rozhodli pro indikační
skupinu VII – Nemoci pohybového ústrojí, zejména čísla indikací 5 až 9. Důvodů bylo hned několik. Pacienti zařazení do této indikační skupiny reprezentovali v letech 2019 a 2020 více než polovinu všech osob přijatých v lázeňských zařízeních ČR. Nemoci pohybového ústrojí se léčí v každém z 5 lázeňských míst Karlovarského kraje, přičemž čísla indikací 5–9 se nejčastěji objevují ve smlouvách mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli. Co se týče kategorie ubytování, pracovali jsme s částkami odpovídajícími
kategorii A. Ve všech vizualizacích se jedná o úhrady 
za osobu a den pobytu.

Obecně můžeme pozorovat stoupající trend úhrad od zdravotních pojišťoven. Průměrná úhrada v roce 2022 je oproti roku 2019 vyšší zhruba o 17 %. Nejvýraznější změnu registrujeme pro rok 2022, nicméně zde disponujeme údaji pouze od dvou pojišťoven.

Úhrada od zdravotní pojišťovny se zpravidla skládá ze tří druhů plateb. První je platba za léčení, která mimo jiné zahrnuje příspěvek na využívaný přírodní léčivý zdroj. Další dvě složky se již nikterak neliší od klasických ubytovacích zařízení, jde totiž o platbu za ubytování a platbu za stravování.

Nejvýznamnější složku představuje platba za léčení, naopak přibližně polovičních hodnot dosahuje platba za stravování. Z hlediska progresu lze za nejvýraznější označit platbu za ubytování, která od roku 2019 do roku 2022 včetně vzrostla o cca 27 %.

Děkujeme Vám za přečtení tohoto článku. V následujícím týdnu plánujeme v sérii „Lázeňská zařízení Karlovarského kraje v číslech“ pokračovat a budeme velmi potěšeni, když nám zachováte svoji přízeň.

Zpracovala Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o.
Kontakt: Ing. Ondřej Hruška, ondrej.hruska@karp-kv.cz.