Hodnocení délky lázeňského pobytu

Známe nejvhodnější délku pobytu podle lázeňského hosta

V tomto článku se zaměříme na optimální délku lázeňského pobytu alespoň podle toho, jak ji vnímají účastníci dotazníkového šetření, které realizoval Institut lázeňství a balneologie ve spolupráci s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání v září letošního roku. V této souvislosti také ukážeme, co si dotazovaní myslí o frekvenci opakování lázeňských pobytů.

Na úvod v krátkosti představíme výběrové soubory, s nimiž jsme pracovali. Respondenti byli vybráni do výzkumu na základě kvótních požadavků, které vyplynuly z předchozího průzkumu provedeného Institutem lázeňství a balneologie v loňském roce. Sběr dat probíhal metodou CAWI, tedy sběrem prostřednictvím online panelu. Výsledná velikost výběrových souborů je 1 000 v případě stávajícího lázeňského hosta a 2 056 u potenciálního klienta, přičemž za něj byla považována osoba, jež za posledních 10 let neabsolvovala žádný lázeňský pobyt. Jednotlivé sociodemografické charakteristiky zkoumaných populací přiblížíme později.

Obou skupin respondentů jsme se nejprve zeptali, jakou délku lázeňského pobytu považují, resp. by považovali pro ně osobně za nejvhodnější. Jak stávající, tak potenciální klient shodně uvedli, že optimální délka pobytu činí 14 dní, u potenciálního hosta se dokonce jednalo o téměř 41 % dotazovaných. Hned na druhém místě z hlediska četnosti odpovědí můžeme zaznamenat značný rozdíl v preferencích, neboť 28 % stávajících klientů by volilo pobyt v délce 21 dnů, kdežto lehce přes 30 % potenciálních klientů by upřednostnilo jako druhý v pořadí jen 7denní pobyt. Nejméně vhodnou variantu pak představuje pobyt delší než 28 dnů, a to pro obě kategorie respondentů.

Podívejme se nyní na tutéž otázku dalšími dvěma perspektivami, kterými budou druh klienta a posléze jeho věk. Srovnáme-li odpovědi samoplátce a pojištěnce, dojdeme ke zjištění, že zatímco samoplátce by preferoval z cca 40 % 14denní a z 28 % 7denní pobyty, pojištěnec by volil z cca 39 % 21denní a z 26 % 28denní pobyty. U potenciálního klienta, který absolvoval pobyt před více než 10 lety, můžeme rovněž pozorovat zájem o delší pobyty, jelikož kromě 35 % respondentů upřednostňujících 14denní pobyt by bezmála 28 % vybralo 21denní pobyt. Z hlediska věku lze vysledovat některé společné tendence, jež platí pro stávajícího i potenciálního hosta. Například více než 72 % respondentů ve věku 18 – 34 let by dalo přednost spíše kratším pobytům v délce 7 – 14 dnů. Naopak přes 66 % dotazovaných ve věku 55 let a více by preferovalo pobyty v délce 14 – 21 dnů. Rozdíl lze zaregistrovat ve věkové skupině 35 – 54 let, u které by 35 % stávajících klientů volilo 14denní pobyt následovaný z necelých 24 % 21denním pobytem. Potenciální klient by sice rovněž upřednostnil ze 44 % 14 denní pobyt, ovšem následuje jen 7denní pobyt takřka se 30 %. 

Účastníků průzkumu jsme se poté zeptali, jak často by pro ně bylo nejlepší absolvovat lázeňský pobyt. Nejvíce hostů by preferovalo pobyt každý rok, přičemž u stávajícího klienta se jednalo téměř o 50 %, potenciální klient vybral tuto odpověď ve 31 % případů. Velký rozpor v odpovědích registrujeme u možnosti „Pokud nemám obtíže, nemá pro mě smysl pobyt opakovat“, která pro potenciálního hosta představovala druhou nečastější odpověď s necelými 27 %, kdežto u stávajícího klienta šlo pouze o 6 % dotazovaných. Obě skupiny hostů pak ještě poměrně hojně označovali variantu jednou za 2 roky, což je patrné z grafu výše.

Stejnou otázku jsme dále vyhodnotili perspektivou příjmu domácnosti, v níž respondent žije. Určitě zajímavým zjištěním je, že u domácností potenciálního klienta s příjmem vyšším než 50.000
Kč figuruje na rozdíl od ostatních na prvním místě s 31 % odpověď “Pokud nemám obtíže, nemá pro mě smysl pobyt opakovat“. Zároveň u této skupiny platí, že s klesajícím věkem dotazovaného roste procentuální podíl zmíněné odpovědi, u kategorie 18 – 24 let se tudíž jedná o skoro 56 %.

Zajímá Vás více? Vyzkoušejte naši vizualizaci umístěnou pod článkem, snadno si v ní vytvoříte vlastní úhel pohledu. K lázeňskému pobytu se zanedlouho opět vrátíme, tentokráte se však zaměříme na to, jaký význam přikládá lázeňský host jeho preventivní roli. 

Kontakty:
Ing. Ondřej Hruška, RIS 3 developer pro lázeňství a balneologii | ondrej.hruska@karp-kv.cz
Ing. Věra Marková, analytik v oblasti lázeňství a balneologie | vera.markova@karp-kv.cz