Lázeňská zařízení

V tomto článku si více přiblížíme lázeňská zařízení Karlovarského kraje. Pokusíme se odhadnout jejich celkové kapacity a roztřídíme je podle druhu a úrovně služeb. Výchozím krokem bylo vytvoření seznamu lázeňských zařízení nacházejících se na území Karlovarského kraje. K tomu nám posloužil Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb, ze kterého jsme užitím několika vhodných filtrů získali adresy možných lázeňských provozů. Tyto adresy jsme následně ověřovali jednak pomocí mapových portálů Mapy.cz a Mapy Google a následně prostřednictvím webových stránek samotných lázeňských zařízení. Tímto způsobem jsme dospěli ke konečnému výčtu lázeňských provozů. Celkem jsme identifikovali 168 lázeňských zařízení. Do analýzy nebudeme dále zahrnovat ta, která jsou dlouhodobě mimo provoz (5). V grafu níže zobrazujeme 163 fungujících provozů podle příslušného lázeňského místa.
Pomyslnému žebříčku vévodí Karlovy Vary se 60 lázeňskými provozy, následují Mariánské Lázně včetně Velké Hleďsebi se 45 sanatorii a třetí jsou Františkovy Lázně se 38. Samozřejmě že nesmíme zapomenout ani na další lázeňská místa Karlovarského kraje, Jáchymov a Lázně Kynžvart, zde se ovšem vyskytuje výrazně méně lázeňských zařízení. Vzhledem k tomu, že jsme pracovali pouze s veřejně dostupnými údaji, nebyla ke všem lázeňským zařízením data vždy k dispozici. To se týká mimo jiné i počtu pokojů a počtu lůžek, jejichž celkové kapacity budeme tedy kalkulovat. Začněme počty pokojů, které se nám podařilo dohledat u téměř 80 % zařízení. Nejprve jsme pro každé lázeňské místo vypočetli průměrný počet pokojů na jedno zařízení. Násobením výsledku celkovým počtem zařízení jsme pak získali odhadovaný počet pokojů daného lázeňského místa.
Podle našeho propočtu nabízí lázeňské provozy v Karlovarském kraji přes 10 200 pokojů. Známe-li celkový počet pokojů, můžeme přistoupit k určení celkového počtu lůžek. Zhruba u čtvrtiny zařízení jsme byli schopni zjistit skutečný počet lůžek, průměrný počet lůžek na pokoj tak činí 1,88 za celý region. Na základě výše uvedeného nám vychází, že lázeňská sanatoria Karlovarského kraje disponují zhruba 19 200 lůžky. Prvním hlediskem pro třídění lázeňských provozů bude druh, přičemž využijeme kategorie předdefinované v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb. Specifickou kategorii představují vojenské lázeňské léčebny, které se sice neevidují ve zmíněném registru, nicméně poskytují veřejnosti totožné služby, a proto jsme o ně naši databázi rozšířili.
Nejobvyklejší formou jsou podle očekávání lázeňské léčebny s cca 60 %. Dalších 10 % reprezentují lázeňské domy, které nemívají vlastní balneoprovoz, zpravidla se jedná o depandance některého z větších zařízení. Ke zbývajícím dvěma kategoriím je třeba poznamenat, že byla vybrána zařízení, u nichž je v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb jako poskytovatel uveden provozovatel lázeňského zařízení, a že odpovídajícím oborem péče je rehabilitační a fyzikální medicína, resp. fyzioterapeut. Podíl těchto dvou skupin dosahuje v součtu bezmála 29 %. Před posledním příspěvkem nám dovolte připomenout pár poznatků z loňského socioekonomického průzkumu mezi tuzemskými lázeňskými hosty. Přibližně polovina klientů bere při výběru lázeňského sanatoria v potaz udělené certifikáty a osvědčení. Za nejznámější lze považovat Oficiální jednotnou klasifikaci ubytovacích zařízení České republiky (Hotelstars), kterou označila stejně veliká skupina respondentů. Následující řádky proto budeme věnovat právě této certifikaci.
Jak je možné vidět v grafu, více než čtvrtina zařízení je klasifikována a prošla řádnou certifikací Hotelstars. Přes polovinu zařízení se samo klasifikovalo, ale nebylo oficiálně certifikováno. Nejčastěji se u nich lze setkat s umístěním symbolu hvězdiček do názvu, do popisu zařízení nebo do nabídky jejich služeb. Podotýkáme, že předmětem našeho zkoumání nebylo posouzení oprávněnosti zařazení do dané klasifikační třídy. Zbylých 23 % provozů není ani klasifikováno, ani certifikováno.
Závěrečný graf vizualizuje rozložení jednotlivých tříd v rámci klasifikovaných i samoklasifikovaných zařízení. V obou případech převládají **** zařízení, nezanedbatelnou část tvoří též *** provozy.
Děkujeme Vám za přečtení tohoto článku. V následujícím týdnu plánujeme v sérii „Lázeňská zařízení Karlovarského kraje v číslech“ pokračovat a budeme velmi potěšeni, když nám zachováte svoji přízeň.
Zpracovala Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o.
Kontakt: Ing. Ondřej Hruška, ondrej.hruska@karp-kv.cz.