Přehled výzkumných projektů za poslední 3 roky, na jejichž řešení či přípravě se podíleli odborníci z Institutu lázeňství a balneologie.

MUDr. Ladislav Špišák, CSc.

výzkumný pracovník – lázeňský lékař

MUDr. Helena Safariková

výzkumná pracovnice –lázeňská lékařka

MUDr. Vladimír Vurm

výzkumný pracovník – lázeňský lékař

RNDr. Patricie Hloušková, Ph.D.

výzkumná pracovnice – specializace biochemie

RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D.

výzkumný pracovník – hydrogeologie, geologie, balneoprovoz

Ing. Alina Huseynli, MBA

výzkumná pracovnice – ochrana a využívaní přírodních zdrojů

Doc. Ing. Miroslav Marek, CSc.

výzkumný pracovník – specializace biochemie

Ing. Věra Marková

výzkumná pracovnice – analytik lázeňství a balneologie

Ing. Milena Nováková

architektura zahrad a parků

Bc. Věra Simeth

projektová manažerka

Lukáš Moravec, DiS.

projektový manažer

Ing. Ondřej Hruška

developer pro lázeňství a balneologii

Mgr. Lubomír Zeman

historik architektury

Prof. MUDr. Ondřej Topolčan CSc.

konzultant

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

konzultant

Centrum lázeňského výzkumu (CLV)

Karlovarský kraj odsouhlasil výběr 11 projektů z území regionu, které mohou dosáhnout na finance z EU v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace.  Mezi strategické projekty, které by se postupně měly realizovat na území regionu a přispět k jeho postupnému přechodu – transformaci – na ekonomicky a sociálně vyspělejší území, patří i projekt Centrum lázeňského výzkumu.


Cílem projektu je vytvořit zázemí pro rozvoj výzkumu v oblasti lázeňství, které v České republice dlouhodobě chybí. Díky vytvořenému zázemí pro rozvoj nových řešení, výzkum, vývoj a inovace bude vybudována dlouhodobě fungující základna pro výzkum.


Výzvy pro lázeňství nejsou jen v klasických oborech léčby (diabetes, ortopedie, interní lékařství apod.), ale také ve stále rostoucím počtu diagnóz nových nemocí, zejména v oblasti duševního zdraví. Výzvami pro výzkum je však také kulturní a přírodní bohatství kraje, jehož využitím mohou vzniknout nové podnikatelské příležitosti, a to včetně způsobů prezentace a využití ve vzdělávání nebo v lázeňské péči a doprovodných aktivitách (výukové programy, virtuální realita, gaming). 

Výzkumné aktivity projektu směřují k vytvoření pracovních příležitostí pro výzkumné kapacity v regionu, tímto krokem projekt přispěje k usídlení akademických pracovišť na území kraje. V rámci projektu bude docházet k zasíťování a rozvíjení spolupráce s partnery z akademické i aplikační sféry, přičemž klíčovou je spolupráce s malými a středními podniky, které zajistí rychlé využití inovačního potenciálu v praxi.

Seznam výzkumných aktivit v rámci CLV

  • ·    Využití virtuální reality, digitalizace a robotizace v lázeňství;
  • ·    Transformace vzdělání v balneologii pro lékaře a ostatní zdravotnické pracovníky;
  • ·    Prevence nemocí, zvládání stresu a podpora mentálního zdraví populace;
  • ·    Komplexní elektronizace návrhu na lázeňskou péči;
    ·     Sjednocení zájmu ochrany přírody a zdrojů minerálních vod;
  • ·    Serotonin jako složka rehabilitačního procesu;
  • ·    Příprava a využití dezintegrovaných humolitů;

·    Proces získávání izolantů z minerálních vod;

·    Ochrana lesních porostů pro rozvoj terapeutické krajiny;

·    Potenciál kulturního dědictví (Na základech minulosti stavíme budoucnost);

·    Nutriceutika vyvolávající příznivé senzorické vjemy pro konzumenty;

·    Izolace a využití mikroflóry z pramenů minerálních vod;

·    Objektivizace lázeňské péče.

Doba přípravy projektu: IV/2021–trvá

Členové týmu: MUDr. Ladislav Špišák, CSc., MUDr. Helen Safariková, MUDr. Vladimír Vurm, RNDr. Patrice Hloušková, Ph.D., RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D., Ing. Alina Huseynli, MBA, Doc. Ing. Miroslav Marek, CSc., Ing. Věra Marková, Mgr. Lubomír Zeman, Bc. Věra Simeth, Ing. Ondřej Hruška, Lukáš Moravce, Dis.

Interaktivní vizuál dat z lázeňství

Na tomto serveru jsou, mimo jiné, pravidelně aktualizována data, která se týkají lázeňského cestovního ruchu, v interaktivním vizuálu. Jedná se o data Českého statistického úřadu ze sekce hromadná ubytovací zařízení a lze si tak zobrazit čísla týkající se počtu ubytovaných lázeňských hostů, celkový počet přenocování i průměrný počet nocí, to vše na úrovní jednotlivých krajů s možností filtrování dle typu hosta (Rezidenti/Nerezidenti) a požadovaného roku. Data jsou čtvrtletně aktualizována. Kromě těchto dat je nyní připravován interaktivní vizuál, který bude pracovat s daty z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a bude tak například možné sledovat vývoj počtu pacientů v závislosti na typu financování lázeňského pobytu (samoplátci/ komplexní lázeňská péče/ příspěvková lázeňská péče) nebo dle jednotlivých indikací, počty zaměstnaných lékařů a dalšího zdravotnického personálu v českém lázeňství nebo třeba počet léčebných výkonů v lázeňské péči. 

Doba řešení projektu: II/2021–trvá

Členové týmu: Ing. Věra Marková

Dezintegrované humolity a jejich využití v balneologii

V současné době probíhá výzkum vlastností dezintegrované rašeliny připravené zcela novým, patentově chráněným způsobem, na kterém se Institut lázeňství a balneologie, v.v.i., podílel jako spoluřešitel (CZ Pat. č. 308971 “Způsob úpravy humolitů a jejich využití v balneologii a wellness procedurách a při transdermálních aplikacích zdraví prospěšných látek”). Výsledkem řešení studie bude zcela nový způsob úpravy rašeliny pro aplikace v balneologii a ve wellness procedurách v

lázeňských zařízeních, který může pro provozovatele lázeňské péče zjednodušit a zefektivnit postupy využívající přírodní humolity, případně i peloidy.

Doba řešení projektu: X/2021–trvá

Členové týmu: Doc. Ing. Miroslav Marek, CSc.

Ochrana výsadeb smrku ztepilého vůči fytopatogenním houbám

Projekt má za cíl ochránit výsadbu smrku ztepilého vůči fytopatogenním houbám aplikací přípravku na bázi mykorrhizních hub v kombinaci s přidanými hydrokoloidy a biouhlem, pomocí kterého se zvýší vitalita a obranyschopnost takto ošetřených smrkových porostů. Předmětná ochrana spočívá v symbióze mykorrhizních hub s pěstovanými lesními stromy, které mohou pomocí extramatrikálních mykorrhizních hub využívat mnohem větší objem půdy než kořenové vlášení samotných lesních dřevin. V důsledku této symbiózy je příjem vody a minerálních živin u kořenů stromů s mykorrhizou signifikantně vyšší než bez mykorrhizy. Minerální živiny jsou předávány hostitelské rostlině, od které houba naopak obdrží sacharidy nezbytné pro její další růst a vývoj. Po kolonizaci kořenů mykorrhizní houbou je rychle stimulován růst hostitelské rostliny. Rozvoj mykorrhizy a stimulace růstu nadzemní části rostliny včetně její vitality a tím i odolnosti vůči fytopatogenním houbám jsou tedy v přímé závislosti.

Doba řešení projektu: III/2021–trvá

Členové týmu: Doc. Ing. Miroslav Marek, CSc.

Lázeňská terapeutická krajina

Cílem projektu je komplexní uchopení problematiky lázeňské terapeutické krajiny. Navržený projekt vychází z hlavních zásad Evropské úmluvy o krajině, tvoří osnovu nového pohledu na krajinu lázeňských míst a přispívá k jejímu udržitelnému rozvoji. V současné době probíhá tvorba metodiky vymezení lázeňské terapeutické krajiny a strategie, která by měla omezovat negativní vlivy urbanizace a cestovního ruchu, chránit a rozvíjet hodnoty krajiny, podporovat rozmanité, územně diferencované a z ekologického pohledu trvale udržitelné způsoby využívání krajinného potenciálu, rozvíjet a uplatňovat zásady odpovědného nakládání s přírodními zdroji a krajinou jako celkem. Jedná se o nezávislý výzkum. V současné době probíhá zpracování komparativních analýz lázeňských míst Karlovarského kraje. V předchozích měsících ILaB realizoval měření koncentrace alfa-pinenů a atmosférických iontů na území zájmových lokalit.

Doba přípravy projektu: IV/2021–trvá

Členové týmu: Ing. Alina Huseynli, MBA., RNDr. Tomáš Vylita, PhD., RNDr. Patricie Hloušková, Ing. Milena Nováková

Cesta ke zdraví – vytváření sítě relevantních aktérů v oblasti lázeňství a balneologie

Na základě konstruktivní videokonference zástupců ILABu, Landsratamt Wunsiedel a Regionálního sdružení obcí a měst Euregio Egrensis předložil ILAB partnerům možnosti přeshraniční spolupráce. První společný projekt je financován z dispozičního fondu programu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou Cíl ETZ 2014–2020 (INTERREG V). V rámci projektu došlo k seznámení relevantních aktérů lázeňství z oblasti severovýchodní části Bavorska a Karlovarského kraje a výměně informací o strukturách lázeňského systému prostřednictvím online workshopu. Během osobních setkání byla upřesněná společná témata pro kooperační projekty financované EU.  

Výstupy projektu byly česko–německý virtuální online workshop se všemi aktéry (obce, organizace a výzkumné instituce spojené s lázeňstvím), česko–německý glosář výrazů z oboru lázeňství. Tento glosář výrazů z oboru lázeňství je určený klientům lázní a zdravotnickému personálu lázní.

Doba řešení projektu: IX/2021–IX/2022

Členové týmu: Bc. Věra Simeth

Technologie virtuální reality a její uplatnění v lázeňské péči

Nové možnosti v segmentu péče o lidské zdraví otevírá zavádění nových léčebných metod v kombinaci s možnostmi virtuální a rozšířené reality. Virtuální realita umožňuje nejenom možnost vzdálené léčby, ale především uzpůsobení rehabilitace na základě sledování pohybu pacienta a vyhodnocování individuální progrese. V září 2022 Institut lázeňství a balneologie podal projektový záměr do výzvy Statutárního města Karlovy Vary k předkládání projektových záměrů pro Rozvoj v oblasti vědy, výzkumu a inovací ve vazbě na specifický cíl OP JAK – Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií.

Cílem našeho projektu v rámci tohoto programu je vybudování společného vědecko-výzkumného pracoviště v oblasti inovací lázeňství s vybranými lázeňskými zařízeními Karlových Varů a vysokými školami, které umožní realizovat komplexní interdisciplinární výzkumné studie s vysokým aplikačním potenciálem. V rámci projektu dojde k realizaci několika konkrétních výzkumných studií zaměřených na inovace v lázeňství s využitím technologie virtuální reality. Spolupráce bude mít charakter dlouhodobého mezioborového a mezisektorového výzkumu s využitím komplexní infrastruktury všech stran.
Projekt přispěje k posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro oblast výzkumu a inovací na území aglomerace Karlovy Vary. Předpokladem této
spolupráce je i společná výchova pregraduálních a postgraduálních studentů.

Dne 25.05.2022 proběhl odborný workshop na téma „Virtuální realita součástí lázeňské léčby“, v rámci kterého byla cílová skupina projektu (podniky působící v oblasti lázeňství a cestovního ruchu) informována o projektovém záměru a vyjádřila svůj pozitivní názor na tento projektový záměr prostřednictvím dotazníkového šetření. Projektový záměr byl také prezentován na jednání Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech dne 6.  9.2022, kde lázeňské subjekty vyjádřili jednoznačnou a plnou podporu tohoto projektového záměru. Projekt podporují hlavní aktéry inovačního ekosystémů (quadruple helix) Karlovarské aglomerace a také regionální autority.

V současné době připravujeme pilotní průzkum v Lázních Bělohrad, jehož cílem je realizace předběžné studie v malém měřítku před hlavním výzkumem za účelem ověření proveditelnosti nebo vylepšení plánu výzkumu.

Doba řešení projektu: IX/2022–trvá

Členové týmu: Ing. Alina Huseynli, MBA, Bc. Věra Simeth, Lukáš Moravec, Ing. Věra Marková, MUDr. Helena Safariková

Technické manuály lázeňské péče  

Manuály vznikají na základě zadání Karlovarské agentury rozvoje podnikání s podporou programu Smart Akcelerátor 2.0. Cílem manuálů je podat pomocnou ruku poskytovatelům lázeňské péče, odborníkům v lázeňství i místním samosprávám, praktickým lékařům i lékařů specialistům.

Doba řešení projektu: X/2019–IX/2022

Členové týmu: RNDr. Patricie Hloušková, Ph.D., MUDr. Ladislav Špišák, CSc., MUDr. Helena Safariková, MUDr. Dominika Benešová, MUDr. Vladimír Vurm, RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D., Ing. Jan Ludvík, MBA

Analýza změny aktuálního psychického stavu u pracovníků integrovaného záchranného systému (IZS) po absolvování 7denní lázeňské léčby

Institut lázeňství a balneologie realizoval standardizované dotazníkové šetření POMS (Profile of Mood States) ve vybraném lázeňském zařízení v Karlových Varech. Na základě výsledků lze konstatovat, že po absolvování 7denníhho pobytu ve specializovaném lázeňském zařízení u zúčastněných probandů dochází k významné změně jednotlivých dimenzí psychického stavu. Největší změna je přitom pozorována v oblasti únavy. Výsledky průzkumu jsou zveřejněny v recenzovaném odborném časopise Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích.

Doba řešení projektu: VI/2021–II/2022

Členové týmu: Ing. Alina Huseynli, MBA, Ing. Věra Marková, MUDr. Helena Safariková

Úloha lázeňské léčby v prevenci duševního zdraví

Institut lázeňství a balneologie realizoval standardizované dotazníkové šetření POMS ve vybraném lázeňském zařízení v Karlových Varech. Na základě výsledků lze konstatovat, že po absolvování 7denníhho pobytu ve specializovaném lázeňském zařízení u zúčastněných probandů dochází k významné změně jednotlivých dimenzí psychického stavu. Výsledky průzkumu jsou zveřejněny v recenzovaném odborném časopise Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích.

Dále bylo realizováno dotazníkové šetření s cílem zjistit vliv kondiční chůze nordic walking v lázeňských lesích Karlových Varů na psychický stav a náladu dotazovaných účastníků. Výsledky studie, které byly publikovány v recenzovaném vědeckém časopise Acta Salus Vitae potvrdily, že kondiční chůze v prostředí lázeňských lesů v Karlových Varech mají pozitivní vliv na psychickou pohodu účastníků těchto procházek.

Na základě těchto pilotních průzkumů byl zpracován projektový záměr, který má za cíl prozkoumat nové soubory lázeňských terapií a jejich vliv na duševní zdraví. Tento projektový záměr je provázán s projektem Terapeutická krajina ve smyslu využití lázeňské krajiny jako možnost léčby, prevence, ale i odborné relaxace lázeňských pacientů.

Doba řešení projektu: V/2021–IX/2022

Členové týmu: Ing. Alina Huseynli, MBA, Ing. Věra Marková, MUDr. Helena Safariková

Komplexní analýza stávajících léčebných procedur Alžbětiných lázní a návrh na jejich vylepšení a inovace

Společnost Alžbětiny lázně, a.s., získala z Programu rozvoje konkurenceschopnosti KK – Podprogram 1 Inovační vouchery dotaci na projekt mající za cíl zpracování návrhu inovací v rámci balneoprovozu samotných Alžbětiných Lázní. ILAB se stal řešitelem tohoto projektu. Prostřednictvím dotazníkového šetření a řízených diskuzí s cílovou skupinou byly nalezeny klíčové impulzy. Data byla sbírána online, ale i v ulicích města Karlovy Vary. Výzkumníci na základě těchto dat, rešerší, dalších zjištění a know-how Instituce zpracují studii obsahující doporučení a návrhy pro inovace balneoprocedur či léčebných programů v Alžbětiných lázních. Závěrečná zpráva poslouží jako podklad pro rozšíření nabídky, zvýšení konkurenceschopnosti či nastavení marketingové strategie.

Doba řešení projektu: IX/2021–II/2022

Členové týmu: MUDr. Vladimír Vurm, MUDr. Ladislav Špišák, CSc., Ing. Alina Huseynli, MBA, Ing. Věra Marková, Bc. Věra Simeth

Terapeutická krajina

Ve spolupráci s Univerzitou Karlovou jsme podali žádost o podporu projektu „Terapeutická krajina“ v rámci 5. veřejné soutěže Programu a podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 1 – Operativní výzkum ve veřejném zájmu. Cílem projektu bylo komplexní uchopení problematiky lázeňské terapeutické krajiny. Navržený projekt vychází z hlavních zásad Evropské úmluvy o krajině, tvoří osnovu nového pohledu na krajinu lázeňských míst a přispívá k jejímu udržitelnému rozvoji. Záměr nebyl podpořen, v upravené verzi je projekt řešen interně v rámci ILABu viz Lázeňská terapeutická krajina.

Doba přípravy projektu: IV/2021–VI/2021

Členové týmu: Ing. Alina Huseynli, MBA., RNDr. Tomáš Vylita, PhD., RNDr. Patricie Hloušková, PhD., MUDr. Ladislav Špišák, CSc., Bc. Věra Simeth,
Ing. Věra Marková

iLázně 2.0

Projekt iLázně 2.0 navazuje na socioekonomický průzkum, který ILAB realizoval v prosinci roku 2020 (výsledky průzkumu vč. webinářů k průzkumu a souhrnné zprávy o výsledcích jsou k dispozici na webových stránkách. Některé jeho dílčí aktivity jsou úzce spjaty se zpracováním analýzy přínosů lázeňství pro Karlovarský kraj. Stejně jako tato analýza, i projekt iLázně 2.0 je realizován ve spolupráci s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání. Cílem projektu je analyzovat domácí lázeňský trh v ČR, tzn. jak tuzemskou poptávku (lázeňští hosté), tak stranu nabídky (lázeňská zařízení). Zdroj financování: dotace Karlovarského kraje a Smart Akcelerátor 2.0, registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013938.

Zpracování jednotlivých témat včetně vyhodnocení z perspektivy Karlovarského kraje naleznete na webových stránkách spadata.cz pod názvem Lázně očima hostů. Na stejném místě najdete i zpracované závěrečné zprávy ze socioekonomického průzkumu – první se zaměřuje na  odpovědi současného lázeňského host, druhá na odpovědi potenciálního lázeňského hosta. 

Doba řešení projektu: VIII/2021–III/2022

Členové týmu: Ing. Ondřej Hruška, Ing. Věra Marková

iLázně 1.0

V prosinci roku 2020 zadal ILAB agentuře FOCUS provedení dotazníkového šetření na reprezentativním vzorku populace ČR (1000 respondentů starších 18ti let). Ve spolupráci s odborníky z Fakulty ekonomické ZČU a z Jihočeské univerzity byl připraven soubor otázek zkoumající vztah k lázeňství, preference a jejich proměnu v souvislosti s pandemií Covid-19 a důvody proč Češi nechtějí/nemohou do lázní. Analýza dat proběhne v 1. čtvrtletí 2021, výstupy budou dostupné na www.spadata.cz. Projekt byl podpořen dotací Karlovarského kraje a Smart Akcelerátor 2.0, registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013938.

Komplexní výsledky výzkumu byly prezentovány veřejnosti prostřednictvím 2 on-line webinářů, které se uskutečnily v únoru 2021.

Doba řešení projektu: XI/2020–II/2021

Členové týmu: Mgr. Kristýna Matějů, Ph.D., Ing. Alina Huseynli, Bc. Věra Simeth, Ing. Ondřej Hruška

Lázeňská léčba post COVID syndromu v Mariánských Lázních

Ve spolupráci se společností Ensana v Mariánských Lázních byla vypracována studie hodnotící vliv lázeňské péče na zmírnění příznaků post COVID syndromu. Byla analyzována data od 100 pacientů, kteří absolvovali 3týdenní lázeňský pobyt v zařízeních společnosti Ensana v Mariánských Lázních a posuzována byla mimo jiné např. jejich fyzická kondice, dušnost nebo funkčnost plic. Výsledky studie byly sepsány do formy odborného článku a bude zveřejněn v recenzovaném časopise. 

Jsme zároveň velmi rádi, že tato Studie získala v září 2021 významné ocenění ESPA (EUROPEAN SPAS ASSOCIATION) INNOVATION AWARD WINNER
2021 v oblasti MEDICAL SPA SCIENTIFIC RESEARCH.

Doba řešení projektu: III/2021–VIII/2021

Členové týmu: Ing. Věra Marková, MUDr. Ladislav Špišák, CSc.

Potenciál obce Prameny

Specializovaná odborná studii potenciálu obce Prameny z hlediska přírodovědného a balneologického byla zadáním projektu obce Prameny. Záměrem studie bylo shromáždění relevantních údajů o zájmovém území, jejich vyhodnocení a následné zhodnocení přírodního potenciálu území včetně návrhu potenciálního využití přírodních podmínek a zdrojů.

Doba řešení projektu: X/2021–II/2022

Členové týmu: RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D., Ing. Alina Huseynli, MBA

Osvěta v oblasti ochrany a péče o životní prostředí přírodních léčebných lázní

Podali jsme žádost o podporu projektu zaměřeného na osvětu v oblasti ochrany životního prostřední léčebných lázní z programu Environmentální vzdělávání a výchova a osvěta (Ministerstvo životního prostředí). Cílem projektového záměru bylo dosažení znalostí, postojů a návyků k ochraně a zlepšování životního prostředí, k utváření hierarchie životních hodnot slučitelných s udržitelným rozvojem krajiny lázeňských míst Karlovarského kraje a celé České republiky. Projekt byl sice doporučen k financování, s ohledem na celkové množství disponibilních finančních prostředků alokovaných na výše uvedenou výzvu tento projekt na finanční podporu nedosáhl.

Doba přípravy projektu: IV/2021–V/2021

Členové týmu: Ing. Alina Huseynli, MBA, Bc. Věra Simeth

Krizové scénáře socioekonomického vývoje lázeňství ve vazbě na pandemii COVID-19

Institut lázeňství a balneologie připravoval s Fakultou ekonomickou Západočeské univerzity a Vysokou školou ekonomickou grantovou žádost do programu ÉTA Technologické agentury ČR. Projekt se zaměřil na scénáře a metodiky, které by měly pomoci zvládat krize v lázeňství nejen v „době covidové“. Scénáře budou tvořeny na základě komplexní socioekonomické analýzy 4 zkoumaných oblastí návštěvníci, poskytovatelé lázeňské péče, lázeňská místa a  ekosystém plateb). Projekt nebyl TAČR schválen k podpoře, ILAB však záměr v upravené podobě realizoval viz iLázně 1.0. a webový portál spadata.

Doba příprav projektu: III/2020–VI/2020

Členové týmu: Mgr. Kristýna Matějů, Ph.D., Ing. Alina Huseynli, Bc. Věra Simeth, Ing. Ondřej Hruška,  Ing. Věra Marková

Výsledky výzkumu

Další aktivity a výstupy

Recenzovaný odborný článek
Huseynli, A., Hloušková, P., Marková, V., Safariková, H. (2021) Analýza změn aktuálního psychického stavu pracovníků Integrovaného záchranného systému (IZS) po absolvování týdenní lázeňské péče. DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ v pomáhajících profesích 5(1): 70-78. ISSN 2570-7612;
Huseynli, A., Vylita, T. (2021) Význam kyseliny orthokřemičité pro lidské zdraví. Chemické listy, 115, 651−657. IF: 0,381;
Huseynli, A., Marková, V. (2021) The mental health benefits of Nordic walking training in natural therapeutic landscape of Karlovy Vary. Acta Salus Vitae, 9(2), 36-43;
Marková, V., Pešek, M., Špišák, L. Intenzivní lázeňská rehabilitace a léčba po onemocnění COVID – 19 - Časopis Studia Pneumologica et Phthiseologica. (posláno k recenzi 12/2021);
Kapitola v odborné knize
Huseynli, A. (2021) Pohyb v lesním prostředí jako součást lázeňské léčby. In: ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta (ed.) a kol. Pohyb a prožitek v multioborovém pojetí. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. ISBN 978-80-87723-91-3.
Stať ve sborníku
Huseynli, A. (2020) Terapeutické faktory prostředí na příkladu léčebných lázní Lázně Kynžvart. MMK2020, ISBN 978-80–87952-33-7;
Huseynli, A., Marková, V. (2021) The mental health benefits of Nordic walking training in natural therapeutic landscape of Karlovy Vary. In Proceedings of abstracts of 7 th Biennale of the International Scientific Conference “Wellness, health and Quality of Life“. The College of Physical Education and Sport PALESTRA, L.t. d., Prague. ISBN 978-80-87723-95-1;
Matějů, K. (2020) Výzkum v lázeňství – výzvy a příležitosti. In: sborník příspěvku mezinárodní vědecké konference Partnerství lázeňských měst a začlenění západočeského lázeňského trojúhelníku mezi památky UNESCO
Patent
„Způsob úpravy humolitů a jejich využití v balneologii a wellness procedurách a při transdermálních aplikacích zdraví prospěšných látek“ - č. 308971.
Užitný vzor
„Dezintegrované humolity a jejich využití v balneologii a wellness procedurách a při transdermálních aplikacích zdraví prospěšných látek“ – č. 34666.
Uspořádání workshopu
16. 11. 2021 - workshop na téma "Dopad pandemie COVID-19 na lázně v Německu a České republice – srovnávací pohled“, kde byla prezentována preliminary data, která se týkala studia účinků léčby post COVID pacientů v lázeňských zařízeních Karlovarského kraje.
24. 2. 2021 – workshop na téma „Jaký je vztah Čechů k lázeňství?“, kde byla prezentována data ze socioekonomického průzkumu zaměřeného na téma lázeňství. Workshop se zaměřil na profil lázeňského hosta, který navštěvuje lázně jako samoplátce a profil potenciálního hosta lázní, který v lázních za posledních 10 let nebyl, ale o pobytu uvažuje.
10. 2. 2021 – workshop na téma „Jaký je vztah Čechů k lázeňství a změnil se nějak v době koro-navirové pandemie“, kde byla prezentována data z dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno na vztah Čechů k lázeňství, zda respondenti vnímají i léčebnou funkci lázeňství, co jim brání v tom, aby lázně více využívali a jak jejich postoj k lázním ovlivnila pandemie COVID-19.
Aktivní účast na konferencích a workshopech
Špišák, L. The Future of Well – Being, Istanbul, The Future of HealthCare Conference. 2019
Špišák, L. Karlovarská lázeňská léčba. Přednáška pro ruské cestovní kanceláře. 2020.
Špišák, L. Karlovarská lázeňská léčba. Webinář pro Spojené Arabské Emiraty. 2020. Špišák, L. Karlovarská lázeňská léčba a léčba post Covidu-19. Webinář s přednáškou pro Spojené království. 2020.
Špišák, L. Karlovarská lázeňská léčba a léčba post Covidu-19. Workshop pro USA. 2020. Špišák, L. Karlovarská lázeňská léčba a léčba post Covidu-19. Workshop pro Kanadu. 2020.
Špišák, L. Rehabilitace a lázeňská léčba postcovidového syndromu, odborná konference Plicní rehabilitace, Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni. 2021
Huseynli, A. Pohyb a prožitek v multioborovém pojetí. Mezinárodní vědecká konference „Pohyb a prožitek v multioborovém pojetí“, VŠTVS PALESTRA. 2020.
Huseynli, A. Terapeutické faktory prostředí na příkladu léčebných lázní Lázně Kynžvart. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, roč. XI. 2020.
Matějů, K. Výzkum v lázeňství – výzvy a příležitosti. Mezinárodní vědecká konference Partnerství lázeňských měst a začlenění západočeského lázeňského trojúhelníku mezi památky UNESCO. Vysoka škola mezinárodních a veřejných vztahů, o.p.s. 2020
Marková, V. International Scientific Conference “Wellness, health and Quality of Life“. The College of Physical Education and Sport PALESTRA. 2021
Publikace v nerecenzovaných časopisech
Hloušková, P., Huseynli, A (2021) Duševní bolest je horší nemoc než tělesná. Be The Best. 3/2021. ISSN 1214-6315
Huseynli, A., Hloušková, P. (2021) Příznivý vliv pohybové aktivity v lázeňské přírodě na zdraví. Komora 11/2021. ISSN: 1802–1247.
Hloušková, P., Huseynli, A. (2021) Syndrom vyhoření je daň za neustálé „ještě více, rychleji, dál“. Komora 9/2021. ISSN: 1802–1247.
Hloušková, P., Huseynli, A (2021) Duševní nemoc je horší nemoc než tělesná. Komora 10/2021. ISSN: 1802–1247.
Huseynli, A., Hloušková, P., Špišák, L. (2021) Význam terapeutické krajiny. Měsíčník hospodářské komory ČR. Vyd. 6, s. 46-47. ISSN: 1802–1247.
Špišák, L., Hruška, O. (2021) Postcovidová léčba v lázních, Komora 7–8/2021. ISSN: 1802–1247.
Špišák, L. (2020) Rekonvalescenční a rehabilitační lázeňská léčba pacientů po prodělané infekci virem SARS-CoV-2 v českých lázních, Practicus 6/2020
Špišák, L. (2020) Pozitivní efekt lázeňské léčby u pacientů se ztukovatěním jater. Practicus 7/2020
Vylita, T. (2020) Vřídelní kolonáda v Karlových Varech z hledisek balneotechnických a přírodovědných. Arnika 1/2020