Preventivní role lázní pohledem jejich hostů

Nejen v souvislosti s aktuálním děním u nás i ve světě bývá v poslední době často skloňován význam lázeňství v oblasti prevence lidského zdraví. I proto jsme se našich respondentů zeptali, zda pokládají lázeňský pobyt za vhodnou prevenci civilizačních chorob. Dále jsme se zajímali také o to, je-li pro ně tento způsob prevence dostatečnou motivací, aby do lázní skutečně vyrazili.

V úvodu jen připomeneme, že v jednom z předchozích příspěvků jsme Vám přiblížili sociodemografický profil lázeňského hosta. Pokud tedy považujete za užitečné seznámit se nejdříve se strukturou výběrového souboru a okolnostmi sběru dat, neváhejte navštívit tuto stránku.

Téma otevřeme velice pozitivním zjištěním pro lázeňství, a sice že bezmála 80 % respondentů vnímá lázeňský pobyt jako vhodnou prevenci civilizačních chorob. Civilizačními chorobami se pro účely tohoto průzkumu rozumí onemocnění, která souvisí s životním stylem současné společnosti. Nejčastěji se jedná o obezitu, cukrovku, nemoci srdce a cév, respirační či nádorové onemocnění.

Na základě srovnání reakcí stávajících a potenciálních klientů můžeme konstatovat, že o preventivních účincích lázní jsou hlouběji přesvědčeni stávající hosté, neboť více než polovina odpověděla „rozhodně ano“ a více než třetina „spíše ano“, tj. celkem úctyhodných 88,5 %.  U potenciálních klientů smýšlí obdobně cca 75 % dotázaných, přičemž u nich převládá se 43,5 % volba „spíše ano“. Bez ohledu na druh klienta dále platí, že s rostoucím věkem se zvyšuje podíl respondentů, již věří v preventivní úlohu lázní. Značný rozdíl v odpovědích lze naopak pozorovat, co se týče budoucího pobytu v lázních. V následujících 3 letech je totiž plánuje navštívit kolem 49 % dotázaných, kteří považují lázeňský pobyt za vhodnou prevenci, oproti 20 % těch, kteří o preventivní funkci lázní přesvědčeni nejsou.

Zastavme se nyní na chvíli pouze u stávajících klientů, jichž jsme se dotazovali na to, zda jejich pobyt v posledních 10 letech souvisel s prevencí či léčbou civilizačních chorob. Téměř polovina těchto pobytů byla dle jejich vyjádření spjata s civilizačními chorobami, kdy přibližně 25 % hostů zavítalo do lázní z titulu jejich prevence a skoro 23 % z důvodu jejich léčby. U prevence se jednalo v 57 % případů o osoby starší 45 let, zatímco u léčby civilizačních chorob tvořil podíl této věkové kategorie již o něco málo přes 77 %. Necelých 85 % stávajících hostů, kteří přijeli ať už kvůli prevenci nebo léčbě civilizačních chorob, se chystá v horizontu následujících 3 let pobyt opakovat.

Podobně jsme se ptali též potenciálních klientů. Zde by lázeňský pobyt ve spojitosti s prevencí civilizačních chorob zvažovalo takřka 36 %.  Lehce přes 22 % by pak o pobytu přemýšlelo jako o způsobu jejich léčby. Nicméně jen necelá třetina těchto osob vskutku plánuje pobyt v horizontu následujících 3 let.

Chtěli byste se dozvědět více? Vyzkoušejte naši vizualizaci umístěnou pod článkem, snadno si v ní vytvoříte vlastní úhel pohledu na preventivní roli lázní.

Kontakty:
Ing. Ondřej Hruška, RIS 3 developer pro lázeňství a balneologii | ondrej.hruska@karp-kv.cz
Ing. Věra Marková, analytik v oblasti lázeňství a balneologie | vera.markova@karp-kv.cz