Lázeňský host a Covid-19

Tuzemský lázeňský host a pandemie Covid-19

Jak klienti vnímají význam lázní v kontextu proběhnuvší pandemie COVID-19, analyzujeme v tomto článku. Z celkového počtu 3 056 respondentů přesně 70 % uvedlo, že nemoc COVID-19 s největší pravděpodobností neprodělalo. Zbývajících 30 % účastníků šetření nemocí prošlo s různě těžkým průběhem.
V této souvislosti jsme se zajímali o to, zda se klient, jenž zmíněnou nemoc prodělal, domnívá, že mu může lázeňský pobyt pomoci, a to jak po fyzické, tak psychické stránce. Zhruba polovina respondentů se vyjádřila víceméně pozitivně, jinými slovy si myslí, že absolvováním pobytu se jim v různé intenzitě zlepší tělesná i duševní pohoda. Naopak necelých 6 % dotázaných neočekává žádné zlepšení, více jak 1/3 nemá přetrvávající fyzické či duševní potíže a cca 9 – 12 % nedokáže efekt lázeňského pobytu posoudit. Výrazně lépe pak možné přínosy lázeňského pobytu po prodělaném onemocnění posuzují stávající klienti než ti potenciální, rozdíl v jejich hodnocení činí přibližně 17 procentních bodů. Pozorovat lze rovněž jistou míru závislosti mezi průběhem nemoci a vnímáním účinků pobytu na zdraví člověka. Obecně lze konstatovat, že čím byl průběh nemoci těžší, tím spíše pacient očekává určitou formu zlepšení. Obě tato zjištění dobře ilustruje následující graf.
Dále jsme u respondentů, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a zároveň v nedávné době absolvovali lázeňský pobyt nebo o něm v horizontu následujících 3 let uvažují, zjišťovali, zda jsou důvodem jejich návštěvy přetrvávající následky této choroby. Necelých 7 % stávajících hostů lázně již navštívilo právě v důsledku této nemoci, lehce přes 10 % takový pobyt plánuje a 83 % s návštěvou nepočítá. U potenciálního klienta můžeme sledovat podobnou tendenci, neboť téměř 90 % z nich pobyt ve spojitosti s proděláním nemoci COVID-19 neplánuje.
Kontakt:
Ing. Ondřej Hruška, RIS3 developer pro lázeňství a balneologii | ondrej.hruska@karp-kv.cz
Ing. Věra Marková, analytička pro oblast lázeňství | vera.markova@karp-kv.cz